Krāsu zemes Latvijā

Informācijas par ģeoloģiskās rekognoscijas darbiem Latvijas teritorijā no Latvijas Ģeoloģijas fonda arhīva materiāliem

pixS  Klagiša, B. 1948. Lauku grāmatiņa. Krāsu zemju atradņu apraksts 1948. gada vasarā. Latvijas Ģeoloģijas fonds, Inv. nr. 11066 [nepublicēts, rokrakstā]

pixZ  Толстихина, К. И., Абрамова, Е. А. 1947. Отчет по теме: «Изучение вещественного состава и технических свойств природных пигментов Латвийской ССР». Москва: Институт Геологических Наук Академии Наук АН ССР. Латвийские геологические фонды, инв. Но. 5692.

pix468  Sarkanbikse I.V. 1954. Pārskats par Apes rajona Kazulejas okera atradnes  ģeoloģiskās rekognoscijas darbie. Rīga: Latvijas PSR Republikaniskais Projektu Instituts. Latvijas Ģeoloģijas fonds, Inv. nr. 468., 5 . VIII . 1958 g.

pix5642  Витолс, П. М. 1950. Природные минеральные пигменты и адсорбционные красочные лаки. Академия наук Латвийской ССР, Институт Геологии и Географии. Рига. Латвийские геологические фонды, инв. Но. 5642.

pix5641  Bērzkalne, E. 1952. Siguldas rajona ģeoloģija, urbumi, izrakteņu atradnes. Latvijas Ģeoloģijas fonds, Inv. nr. 5641 [nepublicēts, rokrakstā]

pix5645  Витолс, П. 1952. «Отчет за 1952 г. по теме: Болотные руды и красящее сырье Латвийской ССР». Рига: Академия Наук Латвийской ССР Институт Геологии и Полезных Ископаемых. Латвийские геологические фонды, инв. Но. 5645

Papildliteratūra

pixkurss  Gutmanis, M. 1925. Latvijas dzelzsrūdas. Rīga: Daba(6), 171.-178.lpp.

pixkurss  Kurmis, A. 1937. Okers, okera (krāsu zemes) atradnes un ražošana: praktiska pamācība lauksaimniekiem. Rīga: Liepājas Burtnieks, 15.lpp.

pixmellis  Mellis, O. 1939. Purva rūda un krāsu zemes Latvijā. Grāmatā: Latvijas zemes bagātību pētījumi. Zemes bagātību pētīšanas institūts. Rīga: Pīpiņa grāmatu un nošu spiestuve, 66.-67.lpp.

pixkurss  Kuršs V., Stinkule A. 1997. Latvijas derīgie izrakteņi. Rīga: LU, 161.-163.lpp.

pixmellis  Segliņš, V., Brangulis, A. 1996. Latvijas zemes dzīļu resursi. Valsts Ģeoloģijas dienests.  19.-22. lpp.